Organizing Committee

Honorary Chair

Youlun Xiong, HUST, China


General Chair

Xinjun Liu, Tsinghua U, China


General Co-Chairs
Rui Song, Shandong U, China
Zengguang Hou, IA, CAS, China
Qinchuan Li, ZSTU, China
Qining Wang, Peking U, China
Huichan Zhao, Tsinghua U, China
Jangmyung Lee, Pusan U, Korea


Program Chair
Jingjun Yu, BUAA, China

Program Co-Chairs
Xin Ma, Shandong U, China
Fugui Xie, Tsinghua U, China
Wenguang Yang, Yantai U, China
Bo Tao, HUST, China
Xuguang Lan, XJTU, China
Naoyuki Kubota, TMU, Japan
Ling Zhao, Yantai YEDA, China

Publication Chair
Zhenguo Nie, Tsinghua U, China

Award Chair

Limin Zhu, SJTU, China


Advisory Committee
Jorge Angeles, McGill U., Canada
Tamio Arai, U. Tokyo, Japan
Hegao Cai, HIT, China
Tianyou Chai, NEU, China
Jie Chen, TJU, China
Jiansheng Dai, KCL, UK
Zongquan Deng, HIT, China
Han Ding, HUST, China
Xilun Ding, BUAA, China
Baoyan Duan, XDU, China
Xisheng Feng, SIA, CAS, China
Toshio Fukuda, Nagoya U., Japan
Jianda Han, SIA, CAS, China
Qiang Huang, BIT, China
Oussama Khatib, Stanford U., USA
Yinan Lai, NSFC, China
Jangmyung Lee, PNU, Korea
Zhongqin Lin, SJTU, China
Hong Liu, HIT, China
Honghai Liu, U. Portsmouth, UK
Shugen Ma, Ritsumeikan U., Japan
Daokui Qu, SIASUN, China
Min Tan, IA, CAS, China
Kevin Warwick, Coventry U., UK
Guobiao Wang, NSFC , China
Tianmiao Wang, BUAA , China
Tianran Wang, SIA, CAS, China
Yuechao Wang, SIA, CAS, China
Bogdan M. Wilamowski, U. Auburn, USA
Ming Xie, NTU, Singapore
Yangsheng Xu, CUHK, China
Huayong Yang, ZJU, China
Jie Zhao, HIT, China
Nanning Zheng, XJTU, China
Xiangyang Zhu, SJTU, China